Meet the Competitors of WorldSkills Singapore 2020

Kelvin Yau Zhi Xian - Institute of Technical EducationJervis Lim Jun Long - Institute of Technical EducationWong Jian Yuan Marcus - Nanyang PolytechnicYong Jia Qi Coby - Nanyang Polytechnic
Kelvin Yau Zhi Xian
Institute of Technical Education
Jervis Lim Jun Long
Institute of Technical Education
Wong Jian Yuan Marcus
Nanyang 
Polytechnic
Yong Jia Qi Coby
Nanyang 
Polytechnic
Muhammad Faqih B M D Sabri - Republic PolytechnicMuhammad Faqih B M D SabriI - Republic PolytechnicTang Che Tech - Singapore PolytechnicTham Ding Xuan - Singapore Polytechnic
Muhammad Haikal Bin Rosli
Republic Polytechnic
Muhammad Faqih B M D Sabril 
Republic Polytechnic
Tang Che Tech
Singapore 
Polytechnic
Tham Ding Xuan
Singapore 
Polytechnic
Tan Xue Jian - Temasek PolytechnicZheng Changsong - Temasek Polytechnic  
Tan Xue Jian
Temasek 
Polytechnic
Zheng Changsong
Temasek 
Polytechnic