Lim De Long and Ng Jing Yi (Ngee Ann Polytechnic)

Lim De Long and Ng Jing Yi (Ngee Ann Polytechnic)