Pan Shi Han Johnny and Yu Yao Ming, Ryan Republic Polytechnic

Pan Shi Han Johnny and Yu Yao Ming, Ryan (Republic Polytechnic)